Bảo Mật Thanh Toán

1. Cam kết bảo mật


Hệ thống thanh toán bằng thẻ được cung cấp bởi các đối tác trung gian thanh toán (“Đối Tác Trung Gian Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Shophoavip.com đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn trong bảo mật ngành.
 

2. Quy định bảo mật


2.1. Chính sách GD thanh toán bằng thẻ quốc tế và nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Trung Gian Thanh Toán gồm:

- Thông tin tài chính của KH sẽ được bảo vệ suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

- Chứng nhận tiêu chuẩn được bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

- Tính năng được mã hóa số thẻ quốc tế (Tokenization).

- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin của ngành tài chính ngân hàng được quy định do Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

2.2. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Shophoavip.com áp dụng với Khách hàng:

- Shophoavip.com cung cấp tiện ích lưu giữ token chỉ lưu chuỗi được mã hóa do Đối Tác Trung Gian Thanh Toán cung cấp cho Shophoavip.com.

- Shophoavip.com không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ của khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán của KH được thực hiện bởi Đối Tác Trung Gian Thanh Toán đã được cấp phép.

- Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của KH mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Shophoavip.com mà Đối Tác Trung Gian Thanh Toán sẽ bảo mật và lưu trữ.

- Đối với thẻ nội địa (internet banking), Shophoavip.com chỉ lưu lại các mã đơn hàng, giao dịch và ngân hàng.

- Shophoavip.com cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Shophoavip.com.
0967 94 94 94